Dømt for Bandidos-bruk i pengeinnkreving

Den 49 år gamle nordmannen, som nå er bosatt i utlandet, erkjente flere av de faktiske forholdene da saken mot ham kom opp i Gulating lagmannsrett. Han erkjente imidlertid ikke straffeskyld etter tiltalebeslutningen.

Ifølge tiltalen hyret han ved tre anledninger et medlem av MC-klubben Bandidos til å kreve inn penger. I ett av tilfellene lyktes han i å få pengene han mente å ha krav på. I de to andre var pengeinnkrevingen mislykket.
I tingretten ble 49-åringen dømt til åtte måneders fengsel hvor fem måneder ble gjort betinget. Saken ble deretter anket til lagmannsretten, hvor 49-åringen nå er dømt til sju måneders ubetinget fengsel.
Lagmannretten påpeker blant annet at det ikke er like hensiktsmessig å gjøre deler av dommen betinget så lenge 49-åringen er bosatt i utlandet. «En deldom kan ikke ventes å ha den samme spesialpreventive effekt overfor tiltalte når han er bosatt (…) i Norge», står det i den enstemmige dommen.

Tapte på investeringer

Les også

Pengekrav fra bilsalg og pyramideinvesteringer

Første tiltalte (48) startet med å forklare seg om personlige pengeinvesteringer tilbake til slutten av 80-tallet.
Bakgrunnen for det ene av mannens tre pengekrav stammer fra et bilsalg på 1980-tallet. Ifølge 49-åringen betalte han den gangen 110.000 kroner for en bil han aldri fikk.

Da han i 2008 fortsatt ikke hadde fått pengene tilbake, hyret han Bandidos MC-medlemmet for å kreve dem inn. Retten finner det bevist at han visste at et medlem av MC-klubben ville virke skremmende på mannen han mente skyldte ham penger.
De to andre pengeinnkrevingene, hvor det samme bandidosmedlemmet ble benyttet, har sin bakgrunn i tapte investeringer, som 49-åringen hevder å ha fått garantier for.
De tre mennene som ble presset for penger opplyste i retten at ingen av dem ble direkte truet av Bandidos MC-medlemmet, men at de alle følte frykt nettopp fordi de hadde hørt hva slike MC-klubbmedlemmer kunne være i stand til.
«Han (en av mennene som ble presset for penger red.anm.) var kjent med at NN (bandidosmedlemmet red.anm.) hadde tilknytning til Bandidos, en MC-klubb som i offentligheten i lengre tid hadde vært omtalt som en del av et kriminelt MC-miljø», står det i dommen.

Tøffe gutter

Les også

Bandidos-medlemmer frikjent for mafiavirksomhet

Fire menn, to med tilknytning til mc-klubben Bandidos, er dømt for torpedovirksomhet og pengeinnkreving. Men tingretten avviser bruk av mafiaparagrafen.
Videre heter det i lagmannsrettens dom at det ikke er tvilsomt at de tre mennene var redde for represalier om pengene ikke ble betalt. Retten viser i den forbindelse også til at tiltalte selv sa til en av dem at dersom ikke pengene ble betalt så ville kravet bli forfulgt av «de store gutta».

Ved en anledning skal 49-åringen også ha sagt at «guttene er ikke å spøke med».
De tre fornærmede ble også advart mot å gå til politiet. Bandidos MC-medlemmet skal blant annet ha sagt at dersom han forsvinner vil andre overta i hans sted.

Telefonavlytning

Les også

- Jeg har sluttet i Bandidos MC

Den første av de tre Bandidos-medlemmene forklarte seg i retten i dag. Ingen av de tre er lenger medlem av klubben.
I tingrettens dom er det tatt hensyn til at saken ble gammel før den kom opp til doms. Allerede i 2009 fikk politiet mistanke om pengeutkrevingssaken da bandidosmedlemmet sin mobiltelefon ble avlyttet. Dette var da å anse for å være overskuddsinformasjon i en kommunikasjonskontroll. Mobilen til MC-medlemmet ble avlyttet i forbindelse med omfattende narkotikavirksomhet.

Først i 2011, da MC-medlemmets bil ble ransaket, fremkom det opplysninger som ga politiet grunn til å prioritere pengeinnkrevingssaken. Lagmannsretten mener derfor at det er forståelig at saken har trukket ut og legger av den grunn mindre vekt på tidsforløpet.
I likhet til tingretten, legger lagmannsretten straffskjerpende vekt på at 49-åringen må ha forstått at han ikke hadde krav på penger fra de tre mennene. Bilsalgsaken fra 80-tallet var foreldet og til innvesteringer vil det alltid være en viss risiko. Straffskjerpende er det også at han ved å engasjere pengeinnkrevere bidro til å opprettholde kriminell torpedovirksomhet.
«Det er tale om en virksomhet som er sterkt uønsket fra samfunnets side», står det i den enstemmige dommen fra lagmannsretten.
I tillegg til sju måneders ubetinget fengsel, dømmes 49-åringen til å betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

Comments