Frikjent for å truet med å skyte familien og at Hells Angels skulle knekke alle bein på dem

Mannen var tiltalt etter Straffeloven (1902) § 227 første straffalternativ for i ord eller handling å ha truet med en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn 6 måneders fengsel, under slike omstendigheter at trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt.

Grunnlaget for tiltalebestlutningen var at han i august 2015 i en biltur skal ha sagt til sine barn at han skulle skyte «hele hurven».

Med dette mente han deres mor og hennes nærmeste familie, og også at han skulle sende Hells Angels etter dem fordi det er folk som knekker alle bein i kroppen på folk. Hovedforhandling ble holdt 15. november 2017.

Påstand om 120 dagers fengsel

Tiltalte møtte og erkjente seg skyldig/ikke skyldig/delvis skyldig etter tiltalebeslutningen. Retten mottok forklaring fra fire vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 120 dager, som en fellesstraff med en betingede del av den straff han ble idømt ved Indre Finnmark tingretts dom av 11. desember 2014.

Bistandsadvokaten nedla påstand om at tiltalte dømmes til å betale en oppreisningserstatning med 20 000 kroner for hvert av barna. Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte.

– Svekker bevisverdien

Skyldspørsmålet vil i denne saken bygge på om retten kan være sikker på at barnas forklaringer er dekkende for hva som skjedde. Ut fra tiltaltes tidligere domfellelse, samt hans melding til barnas mor jula 2014, der han i beruset tilstand kommer med svært negative karakteristikker både av barna og av deres mor, synes det sannsynlig at han også i sinne kan ha handlet slik barna forklarer.

Etter rettens mening er det imidlertid en del forhold som svekker bevisverdien til de foretatt avhør. Det gikk først over 1 uke før barna forklarte seg om hendelsen til sin mor, og avhøret ble først foretatt 3 måneder senere.

I avhøret kommer det ikke klart frem i hvilken grad hendelsen har vært et tema for samtaler barna imellom, samt i samtaler med mora. I en slik situasjon kan det ikke utelukkes at barnas oppfatninger kan ha blitt noe påvirket i tiden frem til avhøret ble tatt.

Det har videre kommet frem at far snakket samisk, og at de fremsatte trusler derved har blitt fremsatt med samiske ord og begreper. Når barna på enkelte punkter ikke husket helt, eller forsto hva som ble sagt, så kan det heller ikke utelukkes at det kan ha oppstått misforståelser av betydning.

Dette særlig fordi barna under avhøret ikke ble spurt om hvilke ord som ble sagt på samisk knyttet til skyting og «Hells Angels». Samlet sett mener retten at det derfor ikke kan utelukkes at barnas forklaringer i det tilrettelagte avhør er påvirket av feilkilder i den grad at det er en rimelig tvil knyttet til skyldspørsmålet.

Frifinnes

Tiltalte skal etter dette frifinnes for tiltalebeslutningen, og skal dermed ikke dømmes til å betale saksomkostninger.

I forhold til utmålingen legges til grunn at handlingens art her dreier seg om trussel, hvilket er blant de minst alvorlige straffebud det gis oppreisning for. Det må imidlertid tas hensyn til at handlingen her er skjedd mellom nærstående.

At bakgrunnen for handlingen er en konflikt med den tidligere samboer og begått under sinne, sannsynligvis mest rettet mot henne, kan ikke gi grunnlag for å lempe på oppreisningsnivået.

Retten mener derfor at oppreisningen passende kan settes til 20 000 kroner for hvert av barna, slik bistandsadvokaten har lagt ned påstand om.


Norge - NRK.

Comments