March 22, 2018

Barnevernet i Vestby Kommune leger med ilden, og det kan i sidste ende få politiske brændsår

Det siges, at brændt barn skyr ilden, men sådan er det ikke hos Barnevernet i Vestby. Her er man nærmest begyndt at lege med ilden, som i sidste ende måske vil ende op med et stort bål, som meget vel kan give politiske brændsår.

Er Kjersti Kongshaug beskyttet af Vestby Kommune og Barnevernet i Vestby grundet sin mors kommunale kollegaer, det var en historie vi bragte den 6. marts i år, og mere og mere tyder i den grad på, at der er noget om snakken, for den 20. februar d.å., der sendte man fra Barnevernet i Rakkestad en bekymringsanmeldelse til Barnevernet i Vesty.

I bekymringsanmeldelsen til Barnevernet i Vestby Kommune fra Barnevernet i Rakkestad Kommune oplyste man også, at Politiet også havde sendt en bekymringsanmeldelse.

Det burde man da mene ville få Barnevernet i Vestby til at reagere, men nej - for faktum er, at nu mere end en måned efter man modtog disse bekymringsanmeldelser, der har man faktisk intet foretaget sig med sagen.

Hvad værre er - det er, at man hos Barnevernet i Vestby Kommune burde havde haft mere end bare travlt med, at få reageret på denne sag, for denne sag er ikke bare en ny barnesag. Det er en sag om en mor, der i forvejen har tre børn, og som hun alle har mistet omsorgsretten for.

I den sidste sag fra 2013 var Barnevernet i Vestby Kommune også en deltagende aktør - endda så deltagende, at de på alle måder forsøgte, at modarbejde Barnevernet I Kristiansand, og på alle måder forsøgte at få sagen kørt i Vestby Kommune fremfor i Kristiansand Kommune - det står ligefrem beskrevet i dokumenterne fra denne sag, at Barnevernet i Vestby Kommune var helt uenige med Barnevernet i Kristiansand´s afgørelser, m.m.

Man skulle så mene, at man hos Barnevernet i Vestby Kommune nu ville gøre alt for at rette op på tingene, og med øjeblikkelig virkning få igangsat en undersøgelse, da man bedst af alle kender til morens historik, og de tidligere domme vedrørende mistede omsorgsret for sine tre andre børn.

Hvordan det er muligt, at denne mor overhovedet kan få lov til at beholde det nye lille barn, og Barnevernet i Vestby Kommune ikke har grebet ind, og fjernet barnet fra denne mor, det giver på ingen måder nogen fornuftig mening, og slet ikke når man tager udgangspunkt i morens historik.

Tre gange mistede omsorgsret, og så tillader de norske myndigheder så bare, at man da bare får et nyt barn, og uden problemer eller hensyn til det lille nye barn, der bare kan starte forfra, som om alt er i skønneste orden, og domstolenes tidligere afgørelser er uden betydning for noget, eller er der noget vi her på MC & Gjengkriminalitet har misforstået?


Er der ikke noget som hedder RETSSIKKERHED i Norge? Et nyfødt barn har vel også krav på sin RETSSIKKERHED, og Barnevernet burde da varetage barnets tarv - eller har Barnevernet mere travlt med, at varetage sine egne interesse, for sådan ser det da ud til at være tilfældet hos Barnevernet i Vestby Kommune.

Nu skal ret også være ret, og vi ved fra pålidelige kilder, at Barnevernet i Vestby Kommune faktisk har foretaget sig noget i sagen. Man har nu sat en helt ny Sagsbehandler på sagen, som overhovedet ikke aner hvad den drejer sig - det er helt nye øjne.

Begrundelsen for, at man hos Barnevernet i Vestby Kommune har valgt, at sætte en ny Sagsbehandler på sagen, det er fordi man mener, at dem som allerede var på sagen nok havde lidt for "tætte" relationer til familien - for jo, det lille barns mormor har tidligere siddet til bords i Kommunestyret og haft en lederstilling i Vestby Kommune.

Men hør nu her, det er jo også meget fint, at man nu sætter en helt ny sagsbehandler på sagen, men det ændrer jo ikke på fakta, for den nye Sagsbehandler er jo stadig ansat i Barnevernet i Vestby Kommune, og hun skal jo stadigvæk have godkendt sit arbejde/undersøgelse af Barneverns-lederen hos Barnevernet i Vestby Kommune, og nu er det der bliver leget med ilden hos Barnevernet i Vestby Kommune - for Barnevernslederen hos Barnevernet i Vestby Kommue er jo stadigvæk den samme person, som har "tæt" relation til familien, så HOUSTON, vi har et teknisk problem.

Vi har checket den nyeste udgave af den NORSKE ORDBOG, og den har det ord med samme betydning, som det er alle steder i det meste af denne verden - INHABILITET.

Og hvad betyder INHABILITET så?

"Inhabilitet (af lat. inhabilis uhandlelig, udygtig) betyder, at en person ikke har ret til at træffe gyldige beslutninger eller medvirke ved behandlingen af en sag. Begrebet benyttes typisk i forbindelse med personer, der varetager opgaver hos en offentlig myndighed (forvaltningsmyndigheder eller domstolene) eller i selskabers og foreningers bestyrelse og direktion.

Begrebet inhabilitet er afledt af begrebet habilitet, men de to begreber er ikke (helt) hinandens modsætninger. Habilitet udtrykker retlig handleevne, mens inhabilitet dækker over, at de såkaldte negative habilitetskrav ikke er opfyldt. De negative habilitetskrav dækker over, at en person ikke har ret til at medvirke til en sags behandling og afgørelse. Ved siden af de negative habilitetskrav findes de positive habilitetskrav, som dækker over, at personer generelt skal være gyldigt udnævnt/ansat, evt. besidde visse kvalifikationer (fx uddannelse) mv.


Eksempler

Forhold, der kan medføre inhabilitet, er for eksempel når vedkommende:
  • selv er part i sagen eller repræsenterer en part i sagen.
  • er i familie med en part i sagen.
  • har tilknytning til private selskaber, foreninger m.v., der har en særlig interesse i sagens udfald.
  • nærer venskab/fjendskab til person med tilknytning til sagen.
  • selv tidligere har truffet afgørelse i sagen

Lovregulering

Regler om inhabilitet, og har som formål at forebygge usaglig interessepåvirkning og at sikre befolkningens tillid til offentlige myndigheder."


Vi slutter så her vores historie, og vil nu lade Barnevernet i Vestby Kommune gøre op med deres samvittighed om de vil putte mere brænde på bålet - eller få det slukket inden de forårsager mere skade, og skaber politiske brændsår.


Norway - MC & Gjengkriminalitet. 
No comments:

Post a Comment